Live Search Tutorial

Weather Forecast 10 days

(city)


  Cambodia Svay Riĕng
  Weather forecast 10 days


  10 day Weather Forecast

  Cambodia Weather Cloud Map
  Cambodia Weather Cloud Map
 • Chiphu
 • Kâmpóng Roŭ
 • Khŭm Basăk
 • Khŭm Châk
 • Khŭm Châmbák (2)
 • Khŭm Chheutéal
 • Khŭm Kâmpóng Châmlâng
 • Khŭm Khsêtr
 • Khŭm Kruŏs
 • Khŭm Nhôr
 • Khŭm Poŭthĭ Réach
 • Khŭm Prâsotr
 • Khŭm Prâthéat
 • Khŭm Sâmbuŏr
 • Khŭm Sângkhôr
 • Khŭm Svay Ângk
 • Khŭm Svay Chrŭm
 • Khŭm Svay Ta Yéan
 • Khŭm Svay Yéa
 • Khŭm Thlôk
 • Krânhung
 • Phumĭ Âksâm
 • Phumĭ Âmpĭl
 • Phumĭ Âmpŏu Prey
 • Phumĭ Ândong
 • Phumĭ Ândong Poŭthĭ
 • Phumĭ Ângk Kduŏch
 • Phumĭ Ângk Prâsrê
 • Phumĭ Ângk Sala
 • Phumĭ Ângk Sala
 • Phumĭ Ângk Svay
 • Phumĭ Ângk Ta Moŭk
 • Phumĭ Ânlóng Spéan
 • Phumĭ Bânla S’ĕt
 • Phumĭ Baray
 • Phumĭ Bât Tras (1)
 • Phumĭ Bathu (2)
 • Phumĭ Bavĕt (1)
 • Phumĭ Bayab
 • Phumĭ Bŏs
 • Phumĭ Bŏs Kôkir (1)
 • Phumĭ Bœ̆ng Rai Khang Cheung
 • Phumĭ Bœ̆ng Rai Khang Tbong
 • Phumĭ Bœ̆ng Tasuŏs
 • Phumĭ Châmbák Kaông
 • Phumĭ Châmbák Thum
 • Phumĭ Chântrei
 • Phumĭ Chéa Théach
 • Phumĭ Chék (1)
 • Phumĭ Chĭh Rœssei
 • Phumĭ Chŏng Prêk
 • Phumĭ Chrâk Rœssei
 • Phumĭ Chrâk Smăch
 • Phumĭ Chrés
 • Phumĭ Dângkiĕb Kdam
 • Phumĭ Don Am
 • Phumĭ Don Lêb
 • Phumĭ Don Noy
 • Phumĭ Dong
 • Phumĭ Dontôy (1)
 • Phumĭ Hêk Sâmnănh
 • Phumĭ Kâmpóng Âmpĭl
 • Phumĭ Kâmpóng Krâsăng
 • Phumĭ Kâmpóng Sâmraông (2)
 • Phumĭ Kâmpóng Tasuŏs
 • Phumĭ Kâmpóng Trach
 • Phumĭ Kândiĕng Réay
 • Phumĭ Kânhchhêt
 • Phumĭ Kântuŏt Kraôm
 • Phumĭ Kaôh Kban
 • Phumĭ Kaôh Koŭ
 • Phumĭ Kbal Dâmrei (2)
 • Phumĭ Kdam Pir
 • Phumĭ Khla Ngoăb
 • Phumĭ Khsê Dêk
 • Phumĭ Khuŏch
 • Phumĭ Kôkir
 • Phumĭ Kôkruŏs
 • Phumĭ Kon Kôkir
 • Phumĭ Koŭk Srâmâr
 • Phumĭ Koŭk Têk
 • Phumĭ Krâhâm Kâr
 • Phumĭ Krăng Léav
 • Phumĭ Kraôl Koŭ Kândal
 • Phumĭ Kraôl Koŭ Khang Kaeut
 • Phumĭ Krâsăng Chrŭm
 • Phumĭ Kroch
 • Phumĭ Lbaeuk
 • Phumĭ Léab
 • Phumĭ Lvéa
 • Phumĭ Méloŭng
 • Phumĭ Meunchey
 • Phumĭ Mreăk Tép
 • Phumĭ Mréam (1)
 • Phumĭ Mŭk Da (1)
 • Phumĭ Néaréatén
 • Phumĭ Panh Nhŏng
 • Phumĭ Phnum Srov
 • Phumĭ Pông Tœ̆k
 • Phumĭ Pôpléa
 • Phumĭ Pôpul
 • Phumĭ Poŭthĭ
 • Phumĭ Poŭthĭ Kroch
 • Phumĭ Poŭthĭ Tarós
 • Phumĭ Preăh Băk Kâ
 • Phumĭ Preăh Teyya
 • Phumĭ Preăh Teyyéa
 • Phumĭ Preăh Tônlé
 • Phumĭ Preăh Tônlé
 • Phumĭ Prêk Pôk
 • Phumĭ Prêk Sangŏâm
 • Phumĭ Prêk Thnaôt
 • Phumĭ Prey Châmnar
 • Phumĭ Prey Chheutéal
 • Phumĭ Prey Chhlăk
 • Phumĭ Prey Kéav
 • Phumĭ Prey Kôkir
 • Phumĭ Prey Mnoăs
 • Phumĭ Prey Phdau
 • Phumĭ Prey Ph’av
 • Phumĭ Prey Pra
 • Phumĭ Prey Slœ̆k
 • Phumĭ Prey Srâkum (1)
 • Phumĭ Prey Stiĕng (1)
 • Phumĭ Prey Ta Ei
 • Phumĭ Prey Ta Yœ̆ng (1)
 • Phumĭ Prey Tayoăn
 • Phumĭ Prey Thnóng
 • Phumĭ Prey Tôtœ̆ng
 • Phumĭ Prey Tuŏl
 • Phumĭ Prey Véar
 • Phumĭ Prey Vôllĭ
 • Phumĭ Pring Chrum
 • Phumĭ Réam Choŭ
 • Phumĭ Rôbaôh Pring
 • Phumĭ Roŭ (2)
 • Phumĭ Rœssei Chuŏr
 • Phumĭ Rœssei Daôch (1)
 • Phumĭ Rœssei Tôtœ̆ng
 • Phumĭ Sâmdei
 • Phumĭ Sâmlei
 • Phumĭ Sâmraông
 • Phumĭ Sâmraông (1)
 • Phumĭ Sângkê
 • Phumĭ Sângkôm Méanchey
 • Phumĭ Sék Yum
 • Phumĭ Sêntâr
 • Phumĭ Sĕri Ŏs
 • Phumĭ Snay Kréang
 • Phumĭ Srâmâr
 • Phumĭ Srê Rœssei
 • Phumĭ Sva Loŭt
 • Phumĭ Svay Chék
 • Phumĭ Svay Don Ei
 • Phumĭ Svay Kaông
 • Phumĭ Svay Rôlum
 • Phumĭ Svay Rumpéa
 • Phumĭ Svay Taphlô
 • Phumĭ Ta Mŏm
 • Phumĭ Ta S’ang
 • Phumĭ Takœ̆ng
 • Phumĭ Tanôy
 • Phumĭ Tanu (2)
 • Phumĭ Tapang
 • Phumĭ Tapaô
 • Phumĭ Tareăk
 • Phumĭ Tasák
 • Phumĭ Tasék
 • Phumĭ Tathêt
 • Phumĭ Tathiĕn
 • Phumĭ Thlôk (1)
 • Phumĭ Thmâ Sâr
 • Phumĭ Thnóng
 • Phumĭ Thum
 • Phumĭ Tnaôt
 • Phumĭ Trâbêk Prâhaông
 • Phumĭ Traôk
 • Phumĭ Traôk
 • Phumĭ Traôk
 • Phumĭ Traôk
 • Phumĭ Traôk (1)
 • Phumĭ Trâpeăng Krâpœ̆s
 • Phumĭ Trâpeăng Ph’av
 • Phumĭ Trâpeăng Reăng
 • Phumĭ Trâpeăng Rŭn
 • Phumĭ Trâpeăng Smăch
 • Phumĭ Trâpeăng Smăch
 • Phumĭ Trâpeăng Thmâ
 • Phumĭ Trâpeăng Trav
 • Phumĭ Trás
 • Phumĭ Tuŏl Âmpĭl
 • Phumĭ Tuŏl Spéan
 • Prey Nhây
 • Svay Riĕng
 • Vôtt Bŏs Phlăng
 • Vôtt Chék
 • Vôtt Chrey Kdaông
 • Vôtt Kaôh
 • Vôtt Prey Ângkŭnh
 • Vôtt Svay
 • Vôtt Tuŏl Prâsrei